Doel, missie en visie

Doel/missie

Pittig helpt mensen met een licht verstandelijke beperking, een psycho-geriatrische aandoening of psychiatrische problemen om (langer) zelfstandig thuis te wonen. Hierbij worden de mensen in hun sociale omgeving nadrukkelijk betrokken.

Het doel hiervan is om sociaal isolement en overbelasting te voorkomen, zodat deze kwetsbare mensen zoveel mogelijk zelfstandig en op een voor hen bevredigende manier deel uit kunnen maken van de samenleving.


Visie

Samen met de cliënt en diens omgeving bouwt Pittig aan zelfstandigheid. Pittig biedt ondersteuning en diensten aan om samen met kwetsbare mensen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen wijze deel te nemen aan de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Mensen staan daarbij niet alleen, maar altijd in een netwerk van familie, buren, vrienden, vrijwilligers en soms ook professionals. Pittig richt zich daarom niet alleen op het versterken van de cliënt, maar ook op het versterken van diens sociale netwerk.  Dit doet Pittig met behulp van professionele begeleiding en trainingen. Alleen in die samenhang is de cliënt daadwerkelijk in staat zelfstandig te functioneren.

Kenmerken van kwetsbare mensen volgens Movisie (kenniscentrum M.O.)

  • Opeenstapeling van problemen of beperkingen
  • Geen of beperkte toegang tot hulpbronnen
  • Afhankelijkheidssituatie
  • Disbalans tussen draagkracht en draaglast
  • Laag zelfbeeld
  • Gevoelens van machteloosheid en wantrouwen
  • Verstoorde communicatie
  • Marginaliteit